Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές του Labex IRMIA

irmia(Institut de recherche en mathématiques, interactions et applications)

Το labexIRMIA χορηγεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για Γάλλους και αλλοδαπούς φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους στο M1 και/ή στο M2 σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μαθηματικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων ακαδημαϊκής αριστείας. Το καθαρό ποσό αυτών των υποτροφιών ανέρχεται στα 10000 ευρώ ετησίως.

Κριτήριο επιλεξιμότητας: η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων που πιστοποιούνται από την αναλυτική βαθμολογία και την επιστημονική άποψη.

Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: labex-irmia@math.unistra.fr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 24 Απριλίου 2017

Πληροφορίες: http://labex-irmia.u-strasbg.fr/spip.php?article62