Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν μακρά παράδοση επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αυτές οι διμερείς ανταλλαγές ποιότητος, αναφέρονται τόσο στις θετικές , όσο και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και στην αρχαιολογία, εντάσσονται δε από δω και πέρα στον ευρωπαïκό χώρο έρευνας.

Η γαλλο-ελληνική συνεργασία διέπεται από την επιστημονική και τεχνική συμφωνία του 1960. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της έρευνας λειτουργεί από το 1990.  Το πρόγραμμα «Platon», υποστηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και έχει ώς σκοπό την ανάδειξη καινούργιων συνεργασιών αριστείας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα και την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων ερευνητών. Πολυάριθμα γαλλικά ερευνητικά κέντρα έχουν εξάλλου συνάψει συμφωνίες με αντίστοιχα Ελληνικά Ιδρύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συμβάλει στη διάδοση του επιστημονικού πολιτισμού, προωθεί και συνοδεύει τις ανταλλαγές ερευνητών ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα και ενδυναμώνει τις επιστημονικές συνεργασίες, σε διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

http://ec.europa.eu/euraxess/np/france/index_fr.html