Περιφερειακό πρόγραμμα ENVI-Med - 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: 15 Σεπτεμβρίου 2014

Το πρόγραμμα EnviMed εντάσσεται στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος MISTRALS (Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local Scales) το οποίο συνδιευθύνεται, για τη γαλλική πλευρά, από μια επιτροπή αποτελούμενη από 13 φορείς έρευνας, ADEME, BRGM, CEA, CIRAD, CNES, CNRS, IFP, IFREMER, INRA, IRD, IRSN, IRSTEA, Météo-France - το CNRS είναι επιφορτισμένο με την επιστημονική διεύθυνση - σε συνεργασία με φορείς της περιοχής της Μεσογείου.


Στόχος του προγράμματος είναι να ευνοηθούν οι ανταλλαγές και να δημιουργηθούν πολυμερείς συνεργασίες, με τη στήριξη της κινητικότητας των ερευνητών στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εργαστηρίων και περιφερειακών επιστημονικών συνεδρίων.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα θέματα του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης τα οποία σχετίζονται με την κατανόηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας της Λεκάνης της Μεσογείου.

Προτεραιότητα έχουν τα προγράμματα που συμβάλλουν στη δικτύωση ινστιτούτων, εργαστηρίων, εγκαταστάσεων, σταθμών, παρατηρητηρίων και εκπαιδευτικών υποδομών.

Επίσης, προωθούνται ιδιαίτερα, οι παρακάτω θεματικές:

  • Κλιματική αλλαγή και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο κλίμα, τις κοινωνίες και πολιτισμούς του μεσογειακού κόσμου
  • Αερολύματα στη Μεσόγειο
  • Υδάτινοι πόροι
  • Αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα
  • Ακτογραμμή

Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και ένα ερευνητικό σκέλος και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και σκέλη που αφορούν την καινοτομία ή/και την κατάρτιση.

Η διάρκεια της πρότασης ορίζεται στα δύο χρόνια.

Οι εργασίες του προγράμματος ENVI-Med απευθύνονται σε μονάδες και εργαστήρια ερευνών ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων, τα οποία υπάγονται σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Προωθείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών.

 Η συνολική χρηματοδότηση δεν θα μπορέσει να υπερβεί το ποσό των 20 000€ για τα δύο έτη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: 15 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη στην ιστοσελίδα: http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?article264

Έγγραφο υποψηφιότητας (στα αγγλικά) .pdf doc