Πρόγραμμα PRESTIGE Post-Doc

prestigeΤο πρόγραμμα PRESTIGE στοχεύει στην υποστήριξη της διεθνούς κινητικότητας των Γάλλων και αλλοδαπών μεταδιδακτορικών ερευνητών, από και προς την Γαλλία και είναι ανοιχτό σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Το γαλλικό Ίδρυμα χρηματοδοτείται είτε για υποδοχή είτε για αποστολή ερευνητών και συμμετέχει στην χρηματοδότηση της μετά-διδακτορικής έρευνας.

Το πρόγραμμα, που συντονίζεται από το Campus France, είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Actions Marie Curie-COFUND. Το PRESTIGE ξεκίνησε επίσημα το 2014 και αναμένεται να διαρκέσει 5 έτη έως τις 31 Αυγούστου 2019. Από τον Νοέμβιο 2018 έχουν επωφεληθεί 280 ερευνητές, 40 διαφορετικών εθνικοτήτων που σήμερα βρίσκονται σε περίπου 70 διαφορετικά Ιδρύματα.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Η φόρμα υποψηφιότητας πρέπει να συνταχθεί στα αγγλικά και να σταλεί οποιαδήποτε στιγμή.

Έχουν οριστεί 4 συνεδρίες αξιολόγησης το χρόνο. Οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου, και 31 Δεκεμβρίου.

*Περαιτέρω πληροφορίες

https://www.campusfrance.org/en/prestige-partners://www.campusfrance.org/en/prestige-partners