Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας διευθυντών ερευνών 2015

 Το INSERM προσλαμβάνει, μέσω διαγωνισμού, ερευνητές και διευθυντές έρευνας.

Κατάλογος με τις προκηρυχθείσες θέσεις και την κατανομή τους

Προθεσμία κατάθεσης φακέλων :

Για τον διαγωνισμό CR (ερευνητές): 15/01/2015 - 4:00 (GMT+1)

Για τον διαγωνισμό DR (διευθυντές έρευνας) : 17/02/2015 - 4:00 (GMT+1)

Ο φάκελος υποψηφιότητας και οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.eva2.inserm.fr