Κύκλος «Αειφόρος Ανάπτυξη»

Dev DurableΠράσινη οικονοµία: νέα οικονοµικά µοντέλα και καινοτόµες λύσεις

«Το µέλλον δεν χρειάζεται να το προβλέπεις αλλά να το καθιστάς εφικτό.» Saint-Exupéry

Ο συνδυασµός των περιβαλλοντικών καταστροφών και της οικονοµικής κρίσης, που πλήττουν τις κοινωνίες µας, µας υποχρεώνει να αναθεω- ρήσουµε τα αναπτυξιακά µας µοντέλα. Γιατί να µην αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίσιµη περίοδο ως µια ευκαιρία να τα ξανασκεφτούµε όλα και να οικοδοµήσουµε την ανάκαµψη της οικονοµίας της Ελλάδας και της Γαλλίας πάνω σε ένα νέο µοντέλο αειφόρου ανάπτυξης, που θα σέβεται τις οικολογικές προκλήσεις;

Το Γαλλικό Ινστιτούτο και οι συνεργάτες του προτείνουν να εξερευνήσουµε τις καινοτόµες ιδέες της πράσινης ανάπτυξης.

Έχοντας ήδη αφιερώσει πολλές εκδηλώσεις στις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, ενόψει του COP 21, το Ινστιτούτο προχωράει ακόµη παραπέρα. Σε αντίθεση µε τις κινδυνολογικές οµιλίες που µεταδίδονται συνεχώς από τα µέσα ενηµέρωσης και οδηγούν στη µοιρολατρεία, στον κύκλο αυτό πρόκειται να δοθεί έµφαση στις σκέψεις και στις πρωτοβουλίες που προτείνουν ένα νέο µοντέλο κοινωνίας.

Η Γαλλία προωθεί ένα µοντέλο που θα στηρίζεται στην οικολογική και ενεργειακή µετάβαση, που θα δηµιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. Η ελληνική κυβέρνηση, από τη µεριά της, θα πρέπει να καταρτίσει ως το τέλος του έτους την εθνική της στρατηγική για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο θεσπίζει έναν τριετή κύκλο (2016-2018), στόχος του οποίου είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό απέναντι στις προκλήσεις της πράσινης οικονοµίας και να αναδείξει τις προοπτικές που µπορεί αυτή να προσφέρει, κυρίως στη νεολαία και στις επιχειρήσεις.

Ο κύκλος αυτός αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός διαλόγου µεταξύ των γαλλικών και των ελληνικών κοινοτήτων, αλλά κυρίως µεταξύ των κοινοτήτων που συνήθως δεν επικοινωνούν µεταξύ τους: των επιστηµόνων, των πολιτικών, των οικονοµικών παραγόντων, των Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών.

Διαλέξεις, σεµινάρια, εργαστήρια ανταλλαγής ελληνικών και γαλλικών ορθών πρακτικών, καθώς και προβολές θα διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τέλος, οι νέοι και οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συµµετάσχουν σε ένα ταξίδι στον πυρήνα των κλιµατικών αλλαγών και της αειφόρου ανάπτυξης µέσω του Climway, του serious game που δηµιουργήθηκε από την Cap Sciences, και της έκθεσης Παρατηρώντας το κλίµα από το παράθυρό µας της Terraeco.